Studim dhe analizë mbi koherencën dhe standartet e pritshme të specialistëve gjuhësorë në fushën e turizmit në kontekstin shqiptar - UNIVERSITETI I TIRANËS

Studim dhe analizë mbi koherencën dhe standartet e pritshme të specialistëve gjuhësorë në fushën e turizmit në kontekstin shqiptar

Titulli: “Studim dhe analizë mbi koherencën dhe standartet e pritshme të specialistëve gjuhësorë në fushën e turizmit në kontekstin shqiptar”;

Referencë: Nr. 1516/14 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 12 muaj;

Qëllimi: Ky projekt do ti vijë në ndihmë personelit akademik të UT, studiuesve, autoriteteve ligjvënëse, si edhe do të ndikojë në përmirësimin e kurrikulave mësimore në IAL-të;

Koordinator: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)