Studimi analitik i natyralitetit të mjaltit vendas mbështetur në profilet e disa parametrave - UNIVERSITETI I TIRANËS

Studimi analitik i natyralitetit të mjaltit vendas mbështetur në profilet e disa parametrave

Titulli: «Studimi analitik i natyralitetit të mjaltit vendas mbështetur në profilet e disa parametrave»;

Referencë: Nr. 1516/23 Prot., datë 22.05.2023

Kohëzgjatja: 24 muaj;

Qëllimi: Projekti synon që të sjellë të dhëna të mirëfillta analitike dhe shkencore në lidhje me parametrat e cilësisë së mostrave të ndryshme të mjaltit në vendin tonë;

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)