Studimi i kinetikës së proceseve adsorbuesve dhe desorbuese i pesticideve nga argjila të pa trajtuara dhe të trajtuara – UNIVERSITETI I TIRANËS

Studimi i kinetikës së proceseve adsorbuesve dhe desorbuese i pesticideve nga argjila të pa trajtuara dhe të trajtuara