STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIMI I ZGJIDHJES NUMERIKE TË EKUACIONEVE POLINOMIALE NËPËRMJET ZGJIDHJES SË PROBLEMIT TË VLERAVE VETJAKE