TAKIM INFORMUES KREDIA STUDENTOR - UNIVERSITETI I TIRANËS

TAKIM INFORMUES KREDIA STUDENTOR

 

Aktiviteti i mbajtur nga AKFAL me qëllim informimin e studentëve mbi “Studentët që plotësojnë kushtet e përcaktuara në VKM 440/2023, kanë të drejtë të paraqesin kërkesë për kredi studentore në AKFAL për të financuar kostot e tyre të studimeve.”

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arstimit të Lartë (AKFAL) më datë 26.02.2024, realizoi një takim informues me studentë të UT-ës, në kuadër të ftesës të studentëve me shtetësi dhe vendbanim në shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.

Takimi i organizuar kishte për qëllim informimin e studentëve mbi:

  • Mbështetjen e studentëve që nuk kanë mundësi financiare për të ndjekur studimet
  • Mundësia e studentit, që nëpërmjet instrumentit financiar të kredisë të mbulojë shpenzimet dhe kostot e studimeve të larta, në një IAL publike.

 

Si përfitohet:

Në mbështetje të nenit 11, pika 1 “c”, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të gërmës “c”, të pikës 3 të VKM-së nr. 397, datë 03.05.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë”, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 440, datë 19.07.2023, “Për përcaktimin e skemës së Kreditimit Studentor”, ju njoftojmë se:

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, fton studentët me shtetësi dhe vendbanim në shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.

Sipas skemës së kreditimit studentor, studentët të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara në VKM 440/2023, kanë të drejtë të paraqesin kërkesë për kredi studentore, për financimin e kostove të studimeve. Kostoja e studimeve përfshin, tarifën e studimeve dhe kostot e jetesës e cila përllogaritet deri në kufirin e pagës minimale në shkallë vendi, të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, në masën 40.000 lekë/muaj.

 

Kreditimi i studentëve do të realizohet nga banka e nivelit të dytë, e cila është përzgjedhur fituese nga AKFAL, për të lidhur kontratë me studentët përfitues. Një pjesë e normës së interesit të kredisë (jo më shumë se pesë pikë përqindje) do të financohet nga buxheti i shtetit nga fondi për arsimin e lartë.

 

Renditja e aplikimeve të studentëve për kredi studentore do të bëhet nga komisioni që ngrihet nga AKFAL, duke u bazuar në kushtet e përcaktuara në pikën 7, të VKM-së nr.440/2023, të listuara si më poshtë:

  1. Vlera e kredisë së kërkuar;
  2. Lloji i programit të studimit ku është regjistruar studenti;
  3. Rezultatet e studentit kërkues për kredi studentore.

 

Për sa më sipër:

 

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë në portalin UAlbania, duke plotësuar formularin e aplikimit për kredi studentore, dhe të dorëzojnë dokumentacionin, dorazi, nga data 15.02.2024, në adresë të Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë, adresa: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë.

 

Studenti kërkues duhet të dorëzojë fizikisht dokumentet, sipas anekseve më poshtë:

 

  1. Aneksi 1: Lista e dokumenteve të nevojshëm për aplikim;
  2. Aneks 2:.Deklaratë për vërtetësinë e të dhënave;