Teknologjitë e reja në mësimdhënien e letërsisë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Teknologjitë e reja në mësimdhënien e letërsisë

Titulli: Teknologjitë e reja në mësimdhënien e letërsisë

Referencë: UTKEI-FHF-01-2021

Kohëzgjatja: 6 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

Qëllimi:  Projekti synon edukimin në vijim (life long learning) për profilin që aplikohet për kërkimin shkencor. Kërkimi në këtë projekt zhvillohet në disa drejtime me pritshmëri për rezultate konkrete, të matshme dhe të shfrytëzueshme, pra synohet rritja e cilësisë; ndikimin në ngritjen e standardeve të të dy drejtimeve edukuese: mësimdhënie dhe  kërkim shkencor  si edhe zbatueshmëri të metodologjive të reja mundësuar falë teknologjisë, pra synohet përzgjedhje dhe vlerësim i metodologjive të përshtatshme lidhur me letërsinë; implementimin e metodologjive të zbatuara në teknologji në të gjithë hallkat e mësimdhnies dhe mësimnxënies dhe të shpërndajë rezultatet e arritura në nivel kombëtar, praktika konkrete në target grupet e synuara, pasi projekti ka karakter aplikativ.