TEKSTI PROMOVUES NË GJUH Ë N SHQIPE DHE NË ATË TË HUAJ, SI FORMA TË KOMUNIKIMIT EFIKAS PUBLIK, KARAKTERISTIKAT DHE DALLIMET MIDIS TYRE. E TASHMJA DHE PRIRJET PËR TË ARDHMEN - UNIVERSITETI I TIRANËS

TEKSTI PROMOVUES NË GJUH Ë N SHQIPE DHE NË ATË TË HUAJ, SI FORMA TË KOMUNIKIMIT EFIKAS PUBLIK, KARAKTERISTIKAT DHE DALLIMET MIDIS TYRE. E TASHMJA DHE PRIRJET PËR TË ARDHMEN