The Albanian Society towards full integration into the European family – UNIVERSITETI I TIRANËS

The Albanian Society towards full integration into the European family

 

 

 

 

Titulli: The Albanian Society towards full integration into the European family
Referenca: 600451-EPP-1-2018-1-AL-EPPJMO-MODULE,
Roli i UT-së: Koordinator
Kohëzgjatja: 2018-2021
Programi Jean Monnet
Përshkrimi: Ky projekt synon të zhvillojë module lëndësh Jean Monnet, ku diskutohen institucionet, marrëveshjet për integrimin e Shqipërisë në BE.