Thirrje per aplikim nga AKKSHI – UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrje per aplikim nga AKKSHI

Thirrje per aplikim nga AKKSHI

Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka hapur thirrjet për aplikim si më poshtë: 

  • Thirrja për “Shprehje interesi për ekspertë të komisioneve të vlerësimit teknik të projekteve në Agjensinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)”; 
  • Thirrja për aplikim për projektet kombëtare të kërkimit dhe të zhvillimit (PKKZH) për periudhën 2021-2023. 

    Informacioni i detajuar lidhur me procedurat, kriteret dhe afatet e aplikimit për secilën prej thirrjeve gjendet i publikuar në faqen zyrtare të websitit të MASR-së në adresën: https://arsimi.gov.al/category/njoftime/ si dhe në faqen zyrtare të websitit të AKKSHI-t në adresën: http://nasri.gov.al/category/njoftime/.