THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE II - UNIVERSITETI I TIRANËS

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE II

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN SHKENCORE STUDENTORE NDËRKOMBËTARE II 

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Tetovës fton studentë dhe kërkues të rinj të marrin pjesë në konferencën shkencore studentore “Kërkimi shkencor dhe edukimi në perspektivën e studentëve dhe studiuesve të rinj(II). (Kliko këtu për formatin .pdf)

Kjo Konferencë në edicionin e saj të dytë ka për qëllim prezantimin e arritjeve në fushën e kërkimit shkencor nga studentët dhe studiuesit e rinj dhe krijimin e një rrjeti bashkëpunimi mes tyre për të nxitur kërkimin, inovacionin dhe kreativitetin. Konferenca synon gjithashtu të nxisë ndërkombëtarizimin dhe bashkëpunimin e universiteteve tona, të produkteve të tyre shkencore, duke krijuar një platformë, ku promovohet dhe të rritet kapaciteti i studentëve dhe i Universitetit.  

Konferenca do të mbahet në datën 24 tetor 2024, në Tiranë dhe punimet e saj do të zhvillohen në dy gjuhë, në shqip dhe në anglisht.

Data të rëndësishme:

Afati i fundit për dorëzimin e abstraktit: 20 shtator 2024

Njoftimi i pranimit të punimeve: 30 shtator 2024    

Dorëzimi i artikujve të plotë (për botim): 20 nëntor 2024

Abstraktet dorëzohen përmes formularit Plotësoni formën(Kliko këtu):

Për udhëzimet mbi formatin e abstraktit dhe të punimit të plotë, klikoni këtu (UDHËZIME)

Temat e konferencës përfshijnë fushat në vijim:  

Shkenca  albanologjike, shkenca gjeografike, shkenca komunikimi

 • Gjuhësi e sotme
 • Gjuhësi historike
 • Gjuhësi e aplikuar
 • Metodat e mësimdhënies dhe teknologjia
 • Letërsi shqipe
 • Letërsi e huaj
 • Gjeografi
 • Teknologji e informacionit gjeografik të aplikuar
 • Shkenca të komunikimit dhe gazetari
 • Histori
 • Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • Komunikim ndërkulturor
 • Trashëgimi kulturore
 • Arkeologji

——————————————————————————————-

Gjuhë të huaja, përkthim, didaktikë

 • Mësimnxënia nëpërmjet përdorimit të teknologjive të reja në mësimdhënie
 • Përdorimi i platformave dhe aplikacioneve inovative në mësimdhënie.
 • Përfitimet dhe perspektivat e integrimit të teknologjive në mësimdhënie e mësimnxënie.
 • Aftësitë kërkimore, arritje dhe problematika.
 • Studimi i gjuhëve të huaja dhe kontaktet gjuhësore.
 • Studime gjuhësore/ letrare krahasuese, studime përqasëse.
 • Përvoja në mësimdhënien e mësimnxënien e përkthimit, interpretimit dhe komunikimit ndërkulturor.

—————————————————————————————————————————

Shkenca të natyrës

 • Biologji qelizore, molekulare.
 • Mikrobiologji, Gjenetike, Biokimi
 • Fiziologji shtazore e bimore
 • Botanike, Zoologji, Ekologji
 • Ruajtja dhe menaxhimi i mjedisit
 • Hidrobiologjia dhe Biologjia detare
 • Biofizikë dhe fizikë mjekësore
 • Fizikë teorike dhe llogaritëse
 • Strukturë materialesh
 • Aplikime të analizës kimike në kontrollin dhe parandalimin e ndotjeve në mjedis dhe në produktet ushqimore
 • Elektrokimia, proceset e korrozionit, sensorët dhe biosensorët
 • Kimia fizike dhe dukuritë sipërfaqësore
 • Teknologjia industriale dhe ushqimore
 • Inxhinieri e proceseve industriale dhe mjedisore. Materialet silikate
 • Kontrolli dhe siguria e cilësia e ushqimeve,
 • Algjebër dhe gjeometri
 • Analizë funksionale, ekuacione diferenciale
 • Probabilitet dhe statistikë
 • Analizë numerike dhe optimizim
 • Sistemet inteligjente dhe teknologjitë e reja; qeverisja elektronike
 • Sistemet dhe aplikimet E-Health, E-Commerce dhe E-Business
 • Aplikimi i Informatikës në shkencat e natyrës
 • Didaktika në shkencat e natyrës

 

—————————————————————————————————————————

Shkenca juridike

 • Të drejtat e njeriut dhe drejtësia Kushtetuese
 • Të drejtat e njeriut dhe drejtësia kushtetuese
 • Veprimet juridike
 • Mbrojtja e të drejtave të privatësisë në botën digjitale.
 • Trajtimi i çështjeve ligjore në epokën e inteligjencës artificiale”
 • Evolucioni i së drejtës ndërkombëtare në epokën digjitale
 • Sfidat dhe mundësitë në reformën në drejtësinë penale
 • Dilemat etike në profesionin ligjor
 • Fuqizimi i grave në fushën ligjore
 • Kryqëzimi i ligjit dhe drejtësisë sociale
 • E drejta e përfaqësimit në ligjin procedural dhe ndryshimet përkatëse të Kodit Penal

 


Shkenca sociale

 • Psikologji
 • Sociologjia
 • Puna Sociale
 • Shkencat politike
 • Shkencat politike dhe politikat publike
 • Filozofia
 • Filozofia e shkencës

 

 


Ekonomi

 • Makroekonomi
 • Mikroekonomi
 • Ekonomi e zhvillimit
 • Ekonomi e punës
 • Ekonomi e shëndetësisë
 • Ekonomi e mjedisit
 • Ekonomi publike
 • Ekonomi ndërkombëtare
 • Ekonomi financiare
 • Organizatat industriale
 • Histori ekonomike
 • Marketing-turizëm
 • Financë
 • Kontabilitet
 • Statistikë dhe informatikë e zbatuar

 

 

 

 

STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS INTERNATIONAL CONFERENCE CALL

University of Tirana in collaboration with the University of Prishtina and the University of Tetovo invites students and young researchers to become part of the second international student conference:

Research and education from the perspective of students and young researchers

This Conference, in its second edition, aims to present ac The second edition of this conference aims to showcase the accomplishments of student and young researchers in the field of scientific research, and to establish a network of collaboration among them to foster research, innovation, and creativity. Additionally, the conference seeks to promote internationalization and collaboration among our universities and their scientific outputs, creating a platform to enhance and highlight the capabilities of both students and the university.

The conference will be held on October 24, 2024  

Important dates

Abstract submission deadline: September 20, 2024

Acceptance notification: September 30, 2024

Full paper submission deadline: November 20, 2024.

Abstracts may be submitted via this form (click here):

For guidelines for abstracts and full paper submissions, click here: (GUIDELINES)

We invite submissions that address issues related to the following fields:

Albanology, Communication Sciences, Geography, Archaeology

 • Linguistics (Historical linguistics, Applied linguistics)
 • Teaching methods and technology
 • Albanian literature
 • Foreign literature
 • Technology of Applied geographic information
 • Communication sciences and journalism
 • History
 • International Relations
 • Intercultural communication
 • Cultural Heritage
 • Archaeology

—————————————————————————————————

Foreign languages and translation

 • Learning by using electronic devices
 • Platforms and innovative applications
 • Research skills, achievements, and challenges.
 • Experiences with research projects.
 • Studying foreign languages and the way they influence each other
 • Contrastive grammar, and comparative literary analysis.
 • Experience in teaching and learning foreign languages.
 • Teaching, translation, and intercultural communication experiences.

 

 —————————————————————————————————————-

 Law

 • Human rights and Constitutional Justice
 • Legal actions
 • Protecting Privacy Rights in the Digital World.
 • Navigating Legal Issues in the Age of Artificial Intelligence
 • The Evolution of International Law in the Digital Age
 • Challenges and Opportunities in Criminal Justice Reform
 • Ethical Dilemmas in the Legal Profession
 • Empowering Women in the Legal Field
 • The Intersection of Law and Social Justice
 • The right of representation in the procedural law and the appropriate changes of the Code of Criminal

 

—————————————————————————————————————-

Social Sciences

 • Psychology
 • Sociology
 • Social work
 • Political sciences
 • Civic engagement, participation, and social movements
 • Political science and public policies
 • Philosophy
 • Philosophy of science

 

—————————————————————————————————————-

Economics

 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Development Economics
 • Labor Economics
 • Health Economics
 • Environmental Economics
 • Public Economics
 • International Economics
 • Financial Economics
 • Industrial Organization
 • Economic History
 • Marketing and Tourism
 • Finance
 • Accounting
 • Statistics and applied informatics