Thirrje për vendet e lira për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrje për vendet e lira për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka hapur thirrjen për aplikime për anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave në fushat përkatëse si më poshtë: 

1.      Në shkencat natyrore: 

  • Shkencën e Kimisë; 
  • Informatikë; 
  • Shkencat bujqësore (bujqësi – veterinari).  

2.      Në shkencat shoqërore albanologjike: 

  • Arkeologji; 
  • Studime letrare. 

Dokumentat që kërkohen për kandidim: 

  • Kërkesë për kandidim me mbështetjen e parashikuar në nenin 7, pika 5 të statutit të Akademisë së Shkencave; 
  • Cv e plotë, përfshirë bibliografinë e plotë të botimeve, e ndarë para marrjes së titullit “profesor” dhe pas tij; 
  • Dokumenti i marrjes së titullit “profesor” (fotokopje e noterizuar); 
  • Plotësimi i “Formularëve të vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”- referuar ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.” 
  • Plotësimi i formularit referuar ligjit nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.” 

Afati i aplikimit në Akademinë e Shkencave: 19 mars 2021, ora 14:00. 

Për më shumë informacion referohuni linkut (Vendimi 12 i ASH-së): 

http://www.akad.gov.al/ash/legjislacioni/vendime-urdhera 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!