Titulli: “Zhvillimi i komunikimeve të marketingut me qëllim përmirësimin e mirëqenies psikologjike të konumatorit në kushte mungese (skarsiteti) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Titulli: “Zhvillimi i komunikimeve të marketingut me qëllim përmirësimin e mirëqenies psikologjike të konumatorit në kushte mungese (skarsiteti)

Titulli: “Zhvillimi i komunikimeve të marketingut me qëllim përmirësimin e mirëqenies psikologjike të konumatorit në kushte mungese (skarsiteti)”;

Referencë: Nr. 948/1 Prot., datë 14.08.2023

Kohëzgjatja: 19 muaj;

Projekti synon të ofrojë përfitime për akademikët, politikë-bërësit dhe kompanitë e biznesit në mënyrë që të ndikojë në stilet e komunikimit në përmirësimin e shëndetit mendor dhe mirëqenies së konsumatorëve dhe qytetarëve. Studimi mund të zbatohet gjithashtu për të optimizuar sjelljet e konsumatorëve ndaj një marke ose produkti ose shërbimi që mungon për qëllime, që lidhen me marketingun për arsye të paplanifikuara, si pamundësia për të marrë përbërës ose për shkak të mungesës financiare lidhur me konsumatorin.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi i Projekteve të Teknologjisë dhe Inovacionit (PTI) në bashkëpunim me biznesin/industrinë, për vitin 2023-2024, AKKSHI.