Universiteti i Tiranës ka shpallur thirrjen për aplikim për ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit të projekteve në programin “UT - Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës ka shpallur thirrjen për aplikim për ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit të projekteve në programin “UT – Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion”

Universiteti i Tiranës ka shpallur thirrjen për aplikim për ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit të projekteve në programin “UT – Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion”, në zbatim të ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të Universitetit të Tiranës miratuar me Urdhërin e MASR Nr.816, datë 26.12.2018, të Vendimit të Senatit Akademik Nr.29, datë 22.07.2021, të Vendimit të Bordit të Administrimit Nr.34, datë 02.09.2021,  sipas fushave të mbuluara nga njësitë e mëposhtme:

 
-Fakulteti i Drejtësisë;
-Fakulteti i Shkencave Sociale;
-Fakulteti i Shkencave të Natyrës;
-Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.
Për kriteret, dokumentacionin për aplikim për ekspertë të Komisioneve të Vlerësimit të Projekteve në Programin “UT- Kërkim, Ekselencë Inovacion” referohuni dokumentit kriteret (Kliko këtu)