Urdhër nr. 99, datë 26.03.2020 për disa ndryshime në urdhërin nr.8, datë 14.01.2020 “Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”  – UNIVERSITETI I TIRANËS

Urdhër nr. 99, datë 26.03.2020 për disa ndryshime në urdhërin nr.8, datë 14.01.2020 “Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”