Urdhër Rektori nr.23, datë 15.04.2022 "Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Urdhër Rektori nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë”

Urdhër nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë”