URDHËR Nr. 23/2, datë 18.05.2022, "Për ndryshim në Urdhërin nr.23, datë 15.04.2022 "Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërese të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë"", i ndryshuar - UNIVERSITETI I TIRANËS

URDHËR Nr. 23/2, datë 18.05.2022, “Për ndryshim në Urdhërin nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërese të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë””, i ndryshuar

URDHËR  Nr. 23/2, datë 18.05.2022, “Për ndryshim në Urdhërin nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërese të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë””, i ndryshuar.