Vendim KIZS, nr.09, datë 06.12.2021, “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit zgjedhor anëtarët e Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultetete (KZSF), të Fakultetit të Drejtësisë, në UT” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS, nr.09, datë 06.12.2021, “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit zgjedhor anëtarët e Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultetete (KZSF), të Fakultetit të Drejtësisë, në UT”