Vendim KIZS nr.14, datë 08.12.2021 "Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV) të Fakultetit të Ekonomisë të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS nr.14, datë 08.12.2021 “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV) të Fakultetit të Ekonomisë të UT-së”