Vendim nr.5, datë 29.04.2022, "Për miratimin e listës së kandidatëve për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.5, datë 29.04.2022, “Për miratimin e listës së kandidatëve për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë”