VËSHTRIM KRAHASUES RRETH ZHVILLIMEVE SEMANTIKE DIATEZORE NË GREQISHTE DHE NË SHQIPE