Vlerësim nevojash për fjalor termash për fushën e shkencave sociale - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësim nevojash për fjalor termash për fushën e shkencave sociale

Titulli: “Vlerësim nevojash për fjalor termash për fushën e shkencave sociale”;

Referencë: Nr. 1516/8 Prot., datë 22.05.2023

Kohëzgjatja: 10 muaj;

Qëllimi: vlerësimi për nevojën e studentëve të shkencave sociale, studiuesve dhe profesionistëve për një fjalor termash në fushën e shkencave sociale;

Koordinator: Fakulteti i Shkencave Sociale;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)