VLERËSIMI I BRENDSHËM DHE RAPORTIMI FINANCIAR NË SEKTORIN BANKAR – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI I BRENDSHËM DHE RAPORTIMI FINANCIAR NË SEKTORIN BANKAR