VLERËSIMI I BRENDSHËM DHE RAPORTIMI FINANCIAR NË SEKTORIN BANKAR