VLERËSIMI I BRENDSHËM DHE RAPORTIMI FINANCIAR NË SEKTORIN BANKAR - UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI I BRENDSHËM DHE RAPORTIMI FINANCIAR NË SEKTORIN BANKAR