Vlerësimi i Preferencave të Studentëve Për Punësim Bazuar në Modelet e Zgjedhjes (Choice Based Models) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësimi i Preferencave të Studentëve Për Punësim Bazuar në Modelet e Zgjedhjes (Choice Based Models)

Titulli: “Vlerësimi i Preferencave të Studentëve Për Punësim Bazuar në Modelet e Zgjedhjes (Choice Based Models)”;

Referencë: Nr. 1516/11 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 12 muaj;

Qëllimi: Ky projekt synon pikërisht të vlerësojë preferencat e studentëve për punësimin e tyre, duke pasur parasysh perceptimet aktuale për tregun e punës;

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)