Zhvillimi i Kriminologjisë dhe sfidat e së ardhmës: rasti i Shqipërisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Zhvillimi i Kriminologjisë dhe sfidat e së ardhmës: rasti i Shqipërisë

Titulli: “Zhvillimi i Kriminologjisë dhe sfidat e së ardhmës: rasti i Shqipërisë”;

Referencë: Nr. 1516/6 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 12 muaj;

Qëllimi: Ky projekt ka si qëllim të analizojë gjendjen e kriminologjisë në Shqipëri dhe sfidat e saj gjatë të cilit do të shqyrtohen me imtësi tërësia e kushteve dhe rrethanave në të cilat ndodhet kjo degë e rëndësishme e shkencës dhe praktika e saj;

Koordinator: Fakulteti i Drejtësisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)