Analiza e instrumentave të para të aderimit të BE-së(IPA II 2014-2020).Studimi i “përqasjes sektoriale” dhe “mbështetjes buxhetore” si faktor për rritjen e efikasitetit dhe përthithjes së financimit të huaj – UNIVERSITETI I TIRANËS

Analiza e instrumentave të para të aderimit të BE-së(IPA II 2014-2020).Studimi i “përqasjes sektoriale” dhe “mbështetjes buxhetore” si faktor për rritjen e efikasitetit dhe përthithjes së financimit të huaj