Bashkëpunimi Universitet – Biznes drejt nevojave të reja të tregut: Kualifikim, Inovacion, Financim, Teknologji (SME – KIFT) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Bashkëpunimi Universitet – Biznes drejt nevojave të reja të tregut: Kualifikim, Inovacion, Financim, Teknologji (SME – KIFT)

Titulli: Bashkëpunimi Universitet – Biznes drejt nevojave të reja të tregut: Kualifikim, Inovacion, Financim, Teknologji (SME – KIFT)

Referencë: UTKEI-FE-05-2021

Kohëzgjatja: 24 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

 

Qëllimi: Ky projekt synon të forcojë lidhjen universitet – biznes në kuadër të kërkesave për inovacion, zhvillim të qëndrueshëm dhe kushteve të reja të ndikuara nga COVID-19 si edhe nxitjen e bashkëpunimit të Universitetit me botën e biznesit, si një faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin e projekteve të përbashkëta të praktikave mësimore për studentët, të kërkimit shkencor aplikuar në praktikë dhe më gjerë.