Çmimi Zayed për Qëndrueshmërinë 2022-2023  – UNIVERSITETI I TIRANËS

 Çmimi Zayed për Qëndrueshmërinë 2022-2023 

 Çmimi Zayed për Qëndrueshmërinë 2022-2023 
 
Ministria së Arsimit dhe Sportit njofton se është përcjellë ftesa për pjesëmarrje në konkursin “Çmimi Zayed për Qëndrueshmërinë 2022-2023”, i cili do të finalizohet më 16 janar 2023, gjatë javës së Qëndrueshmërisë së Abu Dhab-it. 

Qëllimi i konkursit është të mbështesë projektet innovative mbi zhvillimin e qëndrueshëm si dhe është i orientuar në disa fusha, përkatësisht në fushën e shëndetësisë, ushqimit, energjisë ujit dhe shkollat e mesme. 

Afati për aplikim është deri më datë 6 korrik 2022. 

Njoftimin është shpallur në faqen zyrtare të MAS, në menu-në: Newsroom/Njoftime (https://arsimi.gov.al/category/njoftime/) përkatësisht në link-un: https://arsimi.gov.al/konkursi-zayed-per-qendrueshmerine-2022-2023/ 

Deri më 6 korrik 2022, ftohen të aplikojnë në këtë konkurs, organizatat jofitimprurëse, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe nxënësit e shkollave të mesme. Periudha gusht-nëntor 2022 do të shërbejë për vlerësimin e projekteve të paraqitura nga juria e konkursit. Fituesi i këtij konkursi do të shpërblehet me një shumë monetare, e cila do të vijë si ndihmë për realizimin e idesë/ projektit të propozuar.  

Për më shumë informacion, kriteret që duhet të përmbushin projektet që do të paraqiten sipas seksioneve përkatëse, mënyrat e aplikimit dhe detaje të tjera gjenden në materialin bashkëlidhur, si dhe tek adresa: 

 https://zayedsustainabilityprize.com/en/about/zayed-sustainability-prize.  

Në rast pjesëmarrje, lutemi të mbahet e informuar MAS dhe MEPJ, në adresat elektronike: info@arsimi.gov.al dhe diplomacia.ekonomike@mfa.gov.al.