«Enhancing knowledge of EU green finance policies in insurance and business valuation», - Green FIB - UNIVERSITETI I TIRANËS

«Enhancing knowledge of EU green finance policies in insurance and business valuation», – Green FIB

Titulli: «Enhancing knowledge of EU green finance policies in insurance and business valuation», – Green FIB

Referencë: 101127129 — Green FIB — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Qëllimi i modulit është të promovojë politikat e qëndrueshmërisë financiare të BE-së për bizneset, industrinë bankare dhe të sigurimeve nën transformimin e tyre drejt nismave të gjelbra, përmes aktiviteteve mësimore dhe kërkimore.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions