Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike”, projekt INTERBA “Erasmus+” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike”, projekt INTERBA “Erasmus+”

FTESË PËR TENDER
Nr. 7 / 6, Datë 17.05.2021                    
Për “Blerje pajisjesh elektronike”                                                           
Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”
DREJTUAR:      TË GJITHË OPERATORËVE EKONOMIK TË INTERESUAR PËR TË MARRË PJESË