Ftesë për tender "Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator", projekt INTERBA "Erasmus+" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për tender “Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”, projekt INTERBA “Erasmus+”

FTESË PËR TENDER
Nr. 8 / 6, Datë 17.05.2021                    
Për Thirrje për Vlerësues të Jashtëm të Cilësisë / Call for External Evalutator”                                                           
Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”
DREJTUAR:      TË GJITHË OPERATORËVE EKONOMIK TË INTERESUAR PËR TË MARRË PJESË