Hapet thirrja për aplikime për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Hapet thirrja për aplikime për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mësimdhënie dhe trajnim për personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Cankiri Karatekin, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

https://erasmus.karatekin.edu.tr/   

https://aday.karatekin.edu.tr/en/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 

-Shkëmbimin për personelin me kohë të plotë për mësimdhënie / trajnim.

Kohëzgjatja:

– 5 ditë;

 

Bursat përfshijnë:

 

-Kompensim ditor (140 EUR për stafin);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

 

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm/

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për personelin me kohë të plotë:

 

– CV (në gjuhën angleze / turke);

– Formulari i Aplikimit:

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/ERASMUS%20APPLICATION%20FOR%20STAFF.doc

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze / turke);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj angleze / turke;

– Vetëdeklarim nëse keni kryer apo jo më parë një mobilitete Erasmus+ (nëse po, ku);

– Plani i mobilitetit për trajnim dhe mësimdhënie;

 

Për të shkarkuar formatin e Planit te Mobilitetit për Mësimdhënie klikoni në adresën:

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/KA107%20Staff%20Mobility%20Agreement%20for%20Teaching.docx

 

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për Trajnim klikoni në adresën:

https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/KA107%20Staff%20Mobility%20Agreement%20for%20Training.docx

 

 

Plani i Mobilitetit është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së mësimdhënies / trajnimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti në momentin e aplikimit dhe më pas nga Koordinatori Institucional Erasmus+.

Afati për aplikim:  25 Tetor 2022

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!