Infodemia në rrjetet sociale Shqiptare: Si mund të parashikohet dhe parandalohet? - UNIVERSITETI I TIRANËS

Infodemia në rrjetet sociale Shqiptare: Si mund të parashikohet dhe parandalohet?

Titulli: Infodemia në rrjetet sociale Shqiptare: Si mund të parashikohet dhe parandalohet?

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 21.07.2021

Roli i UT-së: Koordinator

Kohëzgjatja: 24 Muaj

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkim-Zhvillimit, 2021-2023

Përshkrimi: Ndërtimi i një modeli parashikimi duke përdorur rrjete neutrale grafike, i cili të jetë në gjendje të parashikojë, nëse një lajm i caktuar rreth Covid-19 ka gjasa për tu kthyer në “lajm viral” në rrjetë sociale