KARAKTERISTIKAT E MENAXHIMIT TË NDRYSHIMIT NË NDËRMARRJET PUBLIKE NË KOSOVË