Karakterizimi molekular i komuniteteve bakteriale të liqeneve të kripura bregdetare: teknika të avancuara për bio-rikuperimin e ujrave të ndotura – UNIVERSITETI I TIRANËS

Karakterizimi molekular i komuniteteve bakteriale të liqeneve të kripura bregdetare: teknika të avancuara për bio-rikuperimin e ujrave të ndotura

Titulli: Karakterizimi molekular i komuniteteve bakteriale të liqeneve të kripura bregdetare: teknika të avancuara për bio-rikuperimin e ujrave të ndotura

Referenca: Vendim Bordi Nr. 3 AKKSHI, datë 18.06.2021

Kohëzgjatja: 2021-2022

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve Bilateriale me Italinë

Përshkrimi: Identifikimi dhe izolimi i baktereve halofilike indigjene nga Liqeni Paola (Itali) dhe ai i Butrintit (Shqipëri), me synim përdorimin për pastrimin e ujrave të ndotura