KOMUNIKIMI I NJË BANKE QENDRORE RASTI I BANKËS SË SHQIPËRISË