Kontrata. Aspekte të përgjithshme – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kontrata. Aspekte të përgjithshme