Menaxherët e rinj për një ekonomi më të gjelbër - UNIVERSITETI I TIRANËS

Menaxherët e rinj për një ekonomi më të gjelbër

Titulli: “Menaxherët e rinj për një ekonomi më të gjelbër”;

Referencë: Nr. 1516/10 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 18 muaj;

Qëllimi: Rritja e ndërgjegjësimit dhe aftësimi i studentëve në lidhje me ekonominë e gjelbër përmes kurrikulave të fshehta me anë të drejtimit të projekteve të kurseve drejt ekonomisë së gjelbër, leksioneve të hapura dhe vizitave në biznese;

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)