Menaxhimi i cilësisë totale  dhe ndikimi i elementëve”Soft”të saj në përformancën organizative [Realiteti  post reformë në Bashkinë e Tiranës] – UNIVERSITETI I TIRANËS

Menaxhimi i cilësisë totale  dhe ndikimi i elementëve”Soft”të saj në përformancën organizative [Realiteti  post reformë në Bashkinë e Tiranës]