Ndërtimi i një algoritmi kriptografik paralel  më të sigurtë dhe më eficient  dhe implementimi i tij në GPU(Graphical  processing Unit) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndërtimi i një algoritmi kriptografik paralel  më të sigurtë dhe më eficient  dhe implementimi i tij në GPU(Graphical  processing Unit)