NDIKIMI I MANAXHIMIT STRATEGJIK TË BURIMEVE NJERËZORE NË PERFORMANCËN ORGANIZATIVE