Ngritja e Infrastrukturës për mbështetjen e krijimit të programit të formimit Master në përkthimin e Gjuhës së Shenjave - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ngritja e Infrastrukturës për mbështetjen e krijimit të programit të formimit Master në përkthimin e Gjuhës së Shenjave

Titulli: “Ngritja e Infrastrukturës për mbështetjen e krijimit të programit të formimit Master në përkthimin e Gjuhës së Shenjave”,  

Referencë: Nr. 820/1 Prot., datë 11.07.2023;

Kohëzgjatja: 2023-2024;

Qëllimi: Projekti synon t? ngrej? dy hap?sira të reja t? dedikuara p?r k?rkimin shkencor dhe procesin e m?simdh?nies/m?simnx?nies, e cila do t’u ofrohet student?ve t? ciklit të dytë dhe të tretë t? studimit, k?rkuesve shkencor? t? UT-s? si dhe student?ve apo k?rkuesve shkencor? t? cil?t b?hen pjes? e UT-s? n?p?rmjet programeve t? shk?mbimit. Gjithashtu këto ambjente do të përdoren për trajnime të vazhduara për mësuesit, përkthyesit, ndërmjetësve kulturorë dhe stafit të UT-së që dëshirojnë të përditësojnë dijet e tyre në fushat përkatëse që do të ofrohen nga profesorë të kualifikuar nga Universiteti i Poitiers, Francë, profesorë të huaj dhe ekspertë vendas të ftuar. Projekti kontribuon në koordinimin e aktiviteteve dhe nxitjen e sistemit arsimor gjithëpërfshirës, i bazur në parimet e barazisë dhe mësimit gjatë gjithë jetës, që mundëson formimin cilësor të të gjithë studentëve duke kontribuar në mirëqenien e tyre personale. Projekti i përgjigjet një prej politikave më të rëndësishme që UT ka, lidhur me sigurimin e aksesueshmërisë fizike në të gjitha mjediset dhe shërbimet për të gjithë studentët, duke reduktuar barrierat për studentët me aftësi ndryshe me qëllim përfshirjen dhe pjesëmarrjen në jetën studentore dhe ndryshimet në sjellje të cilat diskriminojnë studentët me aftësi ndryshe.

Koordinator: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Programi: Infrastruktura e Kërkimit Shkencor (PIKSH) për vitin 2023, AKKSHI