Blog - Page 283 of 364 - UNIVERSITETI I TIRANËS

FEEDBACK-VENDI DHE RËNDËSIA E TIJ NË VLERËSIMIN FORMUES TË NXËNËSVE GJATË PROCESIT TË MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES SË GJUHËS ANGLEZE

Pandora Teta – Vendi dhe rëndesia e tij në vlerësimin formues të nxënësve gjatë procesit të mësimdhënies dhe nxënies së gjuhës angleze