ROLI DHE POZITA E AGJENSISË SË PROKURIMIT PUBLIK NË SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE NË SHQIPËRI - UNIVERSITETI I TIRANËS

ROLI DHE POZITA E AGJENSISË SË PROKURIMIT PUBLIK NË SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE NË SHQIPËRI