ROLI DHE POZITA E AGJENSISË SË PROKURIMIT PUBLIK NË SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

ROLI DHE POZITA E AGJENSISË SË PROKURIMIT PUBLIK NË SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE NË SHQIPËRI