Pasurimi i Laboratorit të Kulturave in-vitro, FSHN, UT në shërbim të prodhimit masiv dhe cilësor të kulturave dru-frutore të kërkuara nga fermerët – UNIVERSITETI I TIRANËS

Pasurimi i Laboratorit të Kulturave in-vitro, FSHN, UT në shërbim të prodhimit masiv dhe cilësor të kulturave dru-frutore të kërkuara nga fermerët

Titulli: Pasurimi i Laboratorit të Kulturave in-vitro, FSHN, UT në shërbim të prodhimit masiv dhe cilësor të kulturave dru-frutore të kërkuara nga fermerët

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 01.10.2021

Kohëzgjatja: 20 Muaj,

 

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve të Instrastrukurës së Kërkimit Shkencor për vitin 2021

Përshkrimi: Pasurimi i infrastrukturës laboratorike në shërbim të mësimdhënies cilësore, kërkimit shkencor të avancuar dhe nxitjes së transferimit të produktit tek biznesi