Pedagogjia e trajtimit automatik të gjuhëve (PeTAG) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Pedagogjia e trajtimit automatik të gjuhëve (PeTAG)

Titulli: Pedagogjia e trajtimit automatik të gjuhëve (PeTAG)

Referencë: UTKEI-FGJH-01-2021

Kohëzgjatja: 12 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

Qëllimi: Objektivi i përgjithshëm i projektit është krijimi i masterit të dyfishtë, i pari në fushën e trajtimit automatik të gjuhëve duke iu referuar prioriteve të mëposhtme si:

➢ Strategjia kombëtare e zhvillimit

➢ Integrimi i Shqipërisë në BE

➢ Mirëqeverisja, demokracia dhe rregull i ligjit

➢ Stabiliteti makroekeonomik dhe fiskal

➢ Rritja e konkurencës

➢ Zhvillimi i individit dhe bashkësisë sociale

➢ Përdorim i qëndrueshëm i burimeve