Përcaktuesit e inovacionit të gjelbët në firmat shqiptare - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përcaktuesit e inovacionit të gjelbët në firmat shqiptare

Titulli: “Përcaktuesit e inovacionit të gjelbët në firmat shqiptare”;

Referencë: Nr. 1516/4 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 6 muaj;

Qëllimi: Analiza teorike dhe empirike e faktorëve nxitës dhe barrierave të inovacioneve të gjelbra në SME-të shqiptare, përshkrimi i përfitimeve ekonomike dhe praktikave më të mira të inovacioneve të gjelbra;

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)