Përdorimi i metodave inovative në ndihmë të kërkimit shkencor, për personelin akademik dhe studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përdorimi i metodave inovative në ndihmë të kërkimit shkencor, për personelin akademik dhe studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës

Titulli: “Përdorimi i metodave inovative në ndihmë të kërkimit shkencor, për personelin akademik dhe studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës”;

Referencë: Nr. 1516/19 Prot., datë 22.05.2023

Kohëzgjatja: 12 muaj;

Qëllimi: Ky projekt kërkimor synon të studiojë aspekte të ndryshme të integrimit të TIK-ut në mësimdhënie/nxënie dhe trajnimin e personelit akademik të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja si edhe do të përfshijë studime në lidhje me vëzhgimet mbi situatën aktuale të përdorimit të TIK nga pedagoget dhe studentët klasës së gjuhës së huaj; nevojat e pedagogëve apo studentëve në zhvillimin e aftësive digjitale si dhe zhvillimin e aspekteve të ndryshme të mësimdhënies/të nxënies përmes TIK-ut; mjetet dhe teknikat që mund të zhvillojnë aftësitë e mësuesve në përdorimin e TIK-ut.

Koordinator: Fakulteti i Gjuhëve të Huaja;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)