Përdorimi i rrjetave neurale në parashikimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përdorimi i rrjetave neurale në parashikimin e çmimit të pasurisë së paluajtshme