Plani i Barazisë Gjinore - Universiteti i Tiranës 2022-2024 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Plani i Barazisë Gjinore – Universiteti i Tiranës 2022-2024

Plani i Barazisë Gjinore i Universitetit të Tiranës u hartua si pjesë e projektit evropian LeTSGEPs “Orinetimin drejt planeve të qëndrueshme të barazisë gjinore në organizatat që kryejnë kërkime”.  Projekti LeTSGEPs “Orientimi drejt planeve të qendrueshme të barazisë gjinore në organizatat që kryejnë kërkime” përfitoi financim nga programi për kërkim shkencor dhe inovacion “Horizon 2020” në kuadër të Marrëveshjes së Grantit nr. 873072.

Plani i Barazisë Gjinore – Universiteti i Tiranës 2022-2024 (Kliko këtu)
Gender Equality Plan University of Tirana 2022-2024 (Klick here)

Arkiva