Prania, identifikimi dhe karakterizimi i plastikës/mikroplastikës në sistemet lagunore në Shqipëri dhe efektet e mundshme në shëndetin e botës së gjallë – një qasje e përgjithshme  – UNIVERSITETI I TIRANËS

Prania, identifikimi dhe karakterizimi i plastikës/mikroplastikës në sistemet lagunore në Shqipëri dhe efektet e mundshme në shëndetin e botës së gjallë – një qasje e përgjithshme 

Titulli: Prania, identifikimi dhe karakterizimi i plastikës/mikroplastikës në sistemet lagunore në Shqipëri dhe efektet e mundshme në shëndetin e botës së gjallë – një qasje e përgjithshme 

Referenca: Vendim Bordi Nr. 1 AKKSHI, datë 21.07.2021

Kohëzgjatja: 24 Muaj

 

Programi: AKKSHI në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkim-Zhvillimit, 2021-2023